صفحه اصلی > درباره ما > واژه‌نامه تخصصي 

محدوده اجرا و فعالیت شرکت : امور وادرات تابعه  مستقر در شهرهای استان مرکزی

متقاضي : عبارتند از شخص حقیقی وحقوقی که برقراری انشعاب آب ویا آب وفاضلاب ویا تغییر قطر وسایر خدمات را درخواست نموده ,لیکن هنوز درخواست وی انجام نشده است.

مشترک : عبارتند از از شخص حقیقی وحقوقی که انشعاب  اب ویا آب و فاضلاب  مورد تقاضای وی طبق مقررات برقرار شده است.

شبکه عمومی توزیع : عبارتند از کلیه تاسیسات وتجهیزات وتوزیع آب از قبیل مخازن ذخیره  - خطوط اصلی وفرعی توزیع آب وهمچنین تلمبه  خانه های داخل شبکه که کاملا متعلق به شرکت می باشند.

خط آبرسانی اختصاصی: عبارتند از تاسیسات وخطوط ایجاد شده در فاصله شبکه شبکه توزیع  عمومی موجود تا ابتدای لوله انشعاب (محل نصب شیر انشعاب  اعم از لوله وسایر ملحقات.)

انشعاب آب : آن بخش از لوله فرعی که مقطع آن متناسب با کنتور وظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می شود ودر نهایت خط آبرسانی اختصاصی ویا شبکه عمومی توزیع آب را از محل نصب شیر انشعاب به نقطه تحیلا (محل نصب کنتور ) متصل  ,اعم از لوله ومتعلقات مربوطه تا شیر فلکه بعد از کنتور گفته می شود.

فشار متعارف شبکه آب با توجه به تعریف حداقل وحداکثر فشار مجاز شبکه توزیع آب در نشریه شماره 3-117 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با عنوان  مبانی وطرحهای آبرسانی و با نظر کمیته فنی شرکت برای هر منطقه تعیین می گردد.

ظرفیت قراردادی آب : عبارتند از حجم آبی که در قرارداد مشترک در ج شده ومشترک مجاز به مصرف تا این حد بر حسب متر مکعب در ماه می باشد. این ظرفیت در واحدهای مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف  عنوان میگردد.

تصفیه و دفع فاضلاب : عبارتند از کلیه عملیات مربوط به بهره برداری از تاسیسات وتجهیزات مرتبط با تصفیه وپساب نظیر تصفیه خانه  - تلمبه خانه  وانواع تاسیسات وتجهیزات فرآیندهای تصفیه  - کانال ویا خطوط انتقال پساب تا نقطه معین می باشد.

وسایل اندازه گیری : عبارتند از کنتور ویا سایر ملحقات وکلیه وسایل ودستگاه های مربوطه که به منظور محدود کردن ویا سنجش دبی وحجم آب  طبق قراداد در نقطه تحویل نصب می گردد واین وسایل متعلق به شرکت می باشدو محل نصب آن توسط شرکت تعیین می گردد.


نگارنده : مدیر سیستم               آخرین بروزرسانی : 1397/05/16

 

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 301
بازدید امروز : 1099
کل بازدید : 371371
بازدیدکنندگان آنلاين : 16