صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 93) 

گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 93)

بخش آب
عنوان واحد جمع کل
جمعيت قلمرو شهري نفر 1100305
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري نفر 1094277
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري نفر  _
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري درصد 99.45
تعداد كل شهر ها شهر 30
تعداد شهر های تحت پوشش شهر 30
تعداد مشترکین آب خانگي فقره 262756
تعداد مشترکین آب غیر خانگي فقره 32131
تعداد کل مشترکين آب فقره 294887
تعداد آحاد آب  خانگي واحد 382022
تعداد آحاد آب غیر خانگي واحد 40549
تعداد کل آحاد آب واحد 422571
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  درصد 73
تعداد كل چاه ها حلقه 223
تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري حلقه 177
تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري دهنه 1
تعداد قنات های در مدار بهره برداري رشته 5
حداکثر ظرفيت تأمين آب ميليون متر مکعب درسال 168.41
حجم آب سطحی ميليون متر مکعب در سال 31.08
حجم آب زیرزمینی ميليون متر مکعب در سال 76.08
حجم كل آب توليدی ميليون متر مکعب در سال 107.15
حجم فروش آب خانگي ميليون متر مکعب در سال 65.76
حجم فروش آب غیرخانگي ميليون متر مکعب در  سال 18.55
حجم کل فروش آب ميليون متر مکعب در سال 84.31
آب بدون درآمد درصد 21.31
متوسط مصرف هر مشترک خانگی لیتر در شبانه روز 686
متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز 472
 درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) هزار ريال 302159034
 حق انشعاب آب ( سرمايه‌اي ) هزار ريال 40998012
طول شبکه توزيع آب کيلومتر 3150.82
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب کيلومتر 16.75
طول خطوط انتقال آب کیلومتر 672.62
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب کیلومتر 0.51
تعداد كل مخازن باب 132
حجم کل مخازن متر مکعب 284245
تعداد مخازن در مدار  بهره برداري باب 95
حجم مخازن در مدار بهره برداري متر مکعب 273620
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ايستگاه 21
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري هزار مترمکعب درشبانه روز 279.07
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری واحد 3
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  هزار متر مكعب در شبانه روز 111.02
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب هزار متر مكعب در شبانه روز 188.78
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا مدول 0
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 0
تعداد آزمايشگاه هاي آب واحد 9
تاسیسات کلرزنی گازی دستگاه 14
تاسیسات کلرزنی مایعی دستگاه 46
تاسیسات کلرزنی دستی مورد 0
نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی نفر 346
نيروي انساني مامور به خدمت نفر 5
نیروی انسانی خدماتی نفر 389
تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال آب شهر 5
تعداد شهر دارای  پروژه اجرایی آب شهر 30
تعداد پروژه مطالعاتی فعال آب پروژه 5
تعداد پروژه اجرايي آب پروژه 85
بخش فاضلاب
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب نفر 598389
 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب درصد 54.38
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب شهر 8
تعداد مشترکین فاضلاب  خانگي فقره 127755
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي فقره 10673
تعداد کل مشترکين فاضلاب فقره 138428
تعداد آحاد فاضلاب خانگي واحد 200442
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي واحد 14211
تعداد کل آحاد فاضلاب واحد 214653
حجم فاضلاب جمع آوري شده متر مکعب درشبانه روز 89750
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (‌جاري ) هزار ريال 38394210
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايه‌اي ) هزار ريال 33210257
طول شبکه جمع آوري فاضلاب  کيلومتر 1485.01
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب كيلومتر 0
طول خطوط انتقال فاضلاب کيلومتر 30.52
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 0
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری واحد 10
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 89.75
ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 105.83
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا مدول 3
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 42.2
تعداد آزمايشگاه فاضلاب واحد 6
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب واحد 0
تعداد شهر دارای  پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب شهر 4
تعداد شهر دارای  پروژه اجرایی فاضلاب شهر 8
تعداد پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب پروژه 4
تعداد پروژه اجرایی فاضلاب پروژه 12

 


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/03/20

 

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 112
بازدید امروز : 1093
کل بازدید : 371365
بازدیدکنندگان آنلاين : 15