صفحه اصلی > آمار و عملکرد > آمار و عملکرد سالیانه > گزارش شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 95) 

گزارش شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی در يك نگاه (سال 95)

بخش آب
عنوان واحد جمع کل
جمعيت قلمرو شهري نفر 1109591
جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهري نفر 1092049
جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهري نفر 17363
درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهري درصد 99.98
تعداد كل شهر ها شهر 32
تعداد شهر های تحت پوشش شهر 32
تعداد مشترکین آب خانگي فقره 273149
تعداد مشترکین آب غیر خانگي فقره 34552
تعداد کل مشترکين آب فقره 307701
تعداد آحاد آب  خانگي واحد 402050
تعداد آحاد آب غیر خانگي واحد 43923
تعداد کل آحاد آب واحد 445973
درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض  درصد 94
تعداد كل چاه ها حلقه 236
تعداد چاه هاي در مدار  بهره برداري حلقه 178
تعداد چشمه های  در مدار بهره برداري دهنه 1
تعداد قنات های در مدار بهره برداري رشته 5
حداکثر ظرفيت تأمين آب ميليون متر مکعب درسال 149.47
حجم آب سطحی ميليون متر مکعب در سال 44.75
حجم آب زیرزمینی ميليون متر مکعب در سال 63.94
حجم كل آب توليدی ميليون متر مکعب در سال 108.7
حجم فروش آب خانگي ميليون متر مکعب در سال 67.63
حجم فروش آب غیرخانگي ميليون متر مکعب در  سال 18.98
حجم کل فروش آب ميليون متر مکعب در سال 86.62
آب بدون درآمد درصد 20.31
متوسط مصرف هر مشترک خانگی لیتر در شبانه روز 677
متوسط مصرف هر واحد خانگی لیتر در شبانه روز 460
 درآمدهاي آب بهاء ( جاري ) هزار ريال 423647177
 حق انشعاب آب ( سرمايه‌اي ) هزار ريال 36428548
طول شبکه توزيع آب کيلومتر 3264.94
اصلاح و بازسازي شبکه توزيع آب کيلومتر 27.79
طول خطوط انتقال آب کیلومتر 709.9
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال آب کیلومتر 0.93
تعداد كل مخازن باب 140
حجم کل مخازن متر مکعب 290960
تعداد مخازن در مدار  بهره برداري باب 90
حجم مخازن در مدار بهره برداري متر مکعب 271895
تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار  بهره برداري ايستگاه 23
ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار  بهره برداري هزار مترمکعب درشبانه روز 340
تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری واحد 5
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب  هزار متر مكعب در شبانه روز 124.24
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب هزار متر مكعب در شبانه روز 208.22
تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا مدول 0
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 0
تعداد آزمايشگاه هاي آب واحد 11
تاسیسات کلرزنی گازی دستگاه 8
تاسیسات کلرزنی مایعی دستگاه 59
تاسیسات کلرزنی دستی مورد 0
بخش فاضلاب
جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب نفر 680544
 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب درصد 62.31
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب شهر 8
تعداد مشترکین فاضلاب خانگي فقره 146528
تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي فقره 12487
تعداد کل مشترکين فاضلاب فقره 159015
تعداد آحاد فاضلاب خانگي واحد 237393
تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي واحد 16814
تعداد کل آحاد فاضلاب واحد 254207
حجم فاضلاب جمع آوري شده متر مکعب درشبانه روز 98914
كارمزد خدمات دفع فاضلاب (‌جاري ) هزار ريال 149609741
حق انشعاب فاضلاب ( سرمايه‌اي ) هزار ريال 54387805
طول شبکه جمع آوري فاضلاب  کيلومتر 1607.54
اصلاح و بازسازي شبکه جمع آوري فاضلاب كيلومتر 0
طول خطوط انتقال فاضلاب کيلومتر 32.47
اصلاح و بازسازي خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 0
تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری واحد 11
ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 98.91
ظرفیت اسمی(فعلي)  تصفیه خانه های فاضلاب هزار متر مكعب در شبانه روز 142.28
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا مدول 2
ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا هزار متر مكعب در شبانه روز 10.2
تعداد آزمايشگاه فاضلاب واحد 7
تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب واحد 0


نگارنده : دفتر آمار               آخرین بروزرسانی : 1396/04/01

امتیازدهی
بازدید این صفحه : 226
بازدید امروز : 1088
کل بازدید : 371360
بازدیدکنندگان آنلاين : 14